14 april 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Terugkoppeling vanuit de gemeenteraad

2 min read

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op donderdag 1 februari en nam een aantal besluiten. In dit nieuwsbericht leest u welke punten zijn besproken en welke besluiten zijn genomen. Bij de start van iedere raadsvergadering wordt de agenda besproken en vastgesteld door de  emeenteraad. De burgemeester (als voorzitter van de gemeenteraad) vroeg de gemeenteraad omadvies over de vijf ingediende moties. Drie van de vijf moties gingen over de Spreidingswet. Om hetoverzichtelijk te houden besloot de gemeenteraad om deze moties als één agendapunt te bespreken.

Spreidingswet
De “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (Spreidingswet) isgepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de wet per 1 februari van kracht. Doel van deze wet isom te zorgen voor voldoende opvangplekken voor vluchtelingen en deze opvang evenwichtigerverdelen over provincies en gemeenten.De drie ingediende moties werden verworpen. Dat betekent dat de moties niet genoeg stemmenkregen om te worden uitgevoerd door het college. Wel heeft het college aangegeven degemeenteraad op korte termijn nader te informeren over de Spreidingswet.

Moties
De twee andere moties haalden het wel. De motie ‘Frisse start’ ging over het opruimen vankerstbomen en vuurwerkresten en over het inleveren van de kerstbomen in de gemeente. De motie ‘MaaiMeiNiet’ ging over het ecologisch maaien van dijken, bermen, wallen en oevers.

Besluiten
Daarnaast werden de volgende besluiten genomen:
Mevrouw Maaike Bunschoten werd benoemd tot commissielid voor de fractie van LEF!
Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2027 “Samen de cirkel doorbreken”
Vestiging voorkeursrecht op perceel Sportlaan 13 in Hellevoetsluis

Instrumenten van de gemeenteraad
Gemeenteraadsleden hebben verschillende instrumenten om hun taken uit te oefenen. Zo zijn er een aantal instrumenten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming én om de taken van het college van burgemeester en wethouders te controleren.

Motie
Tijdens de besluitvormende ronde kunnen raadsleden door middel van een motie een uitspraak doen over een geagendeerd onderwerp. De uitspraak is een wens, verzoek, opdracht of oordeel
(bijvoorbeeld treurnis of afkeuring). De motie is niet bindend en wijzigt het voorliggende besluit niet,maar heeft wel een politieke betekenis. Aan het college wordt gevraagd om deze vervolgens uit te
voeren. Na een discussie over de motie wordt hierover gestemd in de gemeenteraad.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Raadsleden kunnen over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd een uitspraak doen. Zij dienen daarvoor een motie vreemd aan de orde van de dag in.

Schorsing
Tijdens de vergadering kunnen raadsleden een voorstel over het verloop van de vergadering doen. Zekunnen vragen om een schorsing, de volgorde van de agenda wijzigen etcetera. In de raadsvergadering van 1 februari waren er meerdere schorsingen omdat raadsleden met elkaar wilden overleggen.