5 december 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Terugkoppeling vanuit de gemeenteraad

3 min read

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op donderdag 16 november en nam een aantal besluiten. In dit nieuwsbericht leest u welke punten zijn besproken en welke besluiten zijn genomen.

Moties
MER (milieueffectrapportage) ammoniak opslag Poort van Brielle Het bedrijf OCI wil een tank bouwen in de Europoort om 60.000 ton ammoniak in op te slaan. Deze ammoniak zal voornamelijk vervoerd worden over het water via Rotterdam naar Geleen.Er zijn veel inwoners die zich zorgen maken over de komst van de ammoniakopslag. De gemeenteraad van Voorne aan Zee vindt het belangrijk dat mensen veilig en gezond kunnen
wonen, werken en recreëren in Voorne aan Zee. De raad spreekt uit dat voor de opslag en verlading van grote hoeveelheden ammoniak in de Europoort een MER onderzoek verplicht moet zijn.
De motie werd unaniem aangenomen.

Leergeld
Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. De stichting zorgt ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. De stichting
helpt bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket. In de begroting 2024 is voor deze stichting een bedrag opgenomen. Stichting Leergeld heeft
aangegeven dat zij meer geld nodig hebben, dan begroot. Hierover werd een motie ingediend. Tijdens de raadsvergadering bleek dat er geen eenduidigheid was over de informatie. De raad heeft de wethouder verzocht om nogmaals in gesprek te gaan met de stichting om tot een resultaat te komen. Er is meer tijd nodig om een goed besluit hierover te nemen. Daardoor werd
de motie aangehouden en zal deze opnieuw besproken worden in een komende raadsvergadering.

Geen zonnevelden meer accepteren binnen gemeente Voorne aan Zee
Deze motie werd genuanceerd door verschillende raadsleden, zodat de indiener besloot deze aan te houden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk bij hoeveel zonnepanelen je spreekt van een zonneveld. Daarnaast maakt regelgeving vanuit het Rijk en Provincie het plaatsen van grote zonnevelden haast onmogelijk.

Harmoniseren aanlegkosten nieuwe rioolaansluiting
De aanlegkosten van nieuwe rioolaansluitingen zijn nog niet geharmoniseerd. De voormalige gemeenten hanteren afzonderlijke vergoedingen in zowel het stedelijke gebied als hetbuitenstedelijk gebied. In de nieuwe verordening geldt een vast bedrag voor het binnenstedelijk gebied en voor buitenstedelijk gebied zal een verrekening plaatsvinden op basis van de werkelijke situatie. Het amendement dat hierover was ingediend, werd verworpen.

Aanvraag extra subsidie van 40.000 euro voor Theater Twee Hondjes
Theater Twee Hondjes heeft eerder een verzoek ingediend voor een extra subsidie van 40.000 euro. Ten onrechte werd geruime tijd gedacht dat de door Theater Twee Hondjes gevraagde middelen van 40.000 euro in het beheer- en onderhoudscontract waren opgenomen. Dit bleek niet het geval. Daardoor kon een deel van het onderhoud van het Cultuurhuis niet bekostigd worden. Het goed in stand houden van het gebouw vindt de gemeenteraad van Voorne aan Zee belangrijk. Daarom werd het besluit van de Bezwarencommissie overgenomen en de subsidie toegekend. Enkele raadsleden vroegen nog aandacht voor het onderhoud van gemeentelijke panden in het algemeen. De wethouder verwees naar het beleid accommodaties dat in januari 2024 op de agenda staat.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft uitgesproken dat het instellen van een regionale raadsadviescommissie en een gemeenschappelijke regionale onderzoekscommissie om invloed uit te oefenen op beleid en de besluiten van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond van harte wordt ondersteund. Dit vergroot de betrokkenheid bij de voor ons zo belangrijke Veiligheidsregio. De raad gaf tijdens de raadsvergadering aan graag in gesprek te gaan met andere raden in deregio om dit te realiseren

Besluiten
Inkopen taalaanbod Oekraïners
Statuswijziging en benoeming leden RvT Galilei
Vaststelling Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne Veegplan 3
Verordening Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorne aan Zee
Vaststelling Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorne aanZee.
Zienswijze Halfjaarnota 2023, 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
Vaststellen 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.
Toetreding Staat tot Stedin
Benoeming mw A. Witte tot lid van de auditcommissie
Afwijzing verzoek tot wijziging bestemmingsplan Langeweg 1 in Rockanje: