do. feb 25th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Steun voor sportverenigingen is positief, maar breder trekken van belang.

2 min read

Rien Kap:
Zeker nu het ernaar uitziet dat het ‘normaal’ nog wel even op zich laat
wachten, staat veel ondernemers het water aan de lippen”


Tijdens de vergadering van de commissie AZM (Algemene Zaken en Middelen) stond deze
week het agendapunt: ‘compensatie sportverenigingen’. Dit agendapunt was raadsbreed
toegevoegd aan de agenda en niet pas een maand later behandeld. Wat het inhield? Steun
voor de lokale sportverenigingen door de huur van een periode kwijt te schelden.

De afgelopen maanden was het IBH al ter oren gekomen dat ook de sportverenigingen in
Hellevoetsluis en Oudenhoorn het zwaar te verduren hadden. De huidige
overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, hoe begrijpelijk ook, zorgden voor een
aanslag op de financiële reserves.

Tijdens het behandelen van het agendapunt liet IBH een positief standpunt horen, fijn dat er
nu aandacht is voor deze verenigingen. Raadslid van het IBH, Erik Noordzij, gaf aan dat zijn
partij positief stond tegen het voorstel. Maar vroeg wel aandacht voor verenigingen die niet
huren, maar pachten. Zij hebben te maken met hele andere kosten en zouden op een andere
manier ook geholpen moeten worden. Dit standpunt werd door de diverse andere partijen
onderschreven. Wethouder sport, Peter Schop (IBH) gaf aan dat deze verenigingen niet
onder het huidige voorstel vallen. Maar dat er al gewerkt wordt aan een plan om ook hen te
ondersteunen.

Eerder in de vergadering vroeg fractievoorzitter van het IBH Rien Kap, ook aandacht voor de
ondernemers. “Zeker nu het ernaar uitziet dat het ‘normaal’ nog wel even op zich laat
wachten, staat veel ondernemers het water aan de lippen”. De oproep aan het college was
dan ook om deze ondernemers niet te vergeten en te komen met een plan. Ook deze oproep
vond weerklank bij de andere partijen. Wachten op landelijke maatregelen kan voor
sommige ondernemers wel eens te laat komen. Dus mogelijk dat een fonds in het leven
geroepen kan worden, maar het college is aan zet om hierin de mogelijkheden te verkennen.
Ook andere dan sportverenigingen hebben te maken met lasten die doorlopen en inkomsten
die achterblijven. Vanuit de raad werd er ook voor hen aandacht gevraagd.