do. feb 25th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

PvdA stelt vragen over afvalinzameling bij vorst

2 min read

De afgelopen week stond in het teken van een Anton-Pieckachtige winter. Plezier voor velen, hinder voor sommigen. De overlast werd echter versterkt doordat dit direct reden bleek te zijn om de afvalinzameling op een zacht pitje te zetten. De PvdA kreeg dan ook al gauw vragen van bewoners hierover, en toen wij deze donderdag in een raadscommissie mondeling aan het college voorlegden, kregen wij daar slechts een halfbakken antwoord op. Dit was reden voor onze fractie om de vragen nu schriftelijk een formeler karakter te geven.


Natuurlijk hadden wij er begrip voor dat de sneeuwjacht tijdens het weekeinde het wegverkeer beperkingen oplegde, maar vanaf maandag konden ons inziens – zij het met enige voorzichtigheid – veel activiteiten weer min of meer doorgang vinden. Wij begrepen dan ook niet dat de wijkcontainers voor verpakkingenafval niet geleegd konden worden omdat deze niet bereikbaar zouden zijn voor de afvalwagens. Dit terwijl de zware trekker/trailercombinaties op vrijwel dezelfde locaties wel de supermarkten kwamen bevoorraden. Het gevolg laat zich raden: overvolle containers met afval er naast.


Een ander aspect was dat de huisvuilinzameling in de wijken werd beperkt tot uitsluitend de doorgaande straten, en dat dit slechts summier en onvolledig op de gemeentelijke website was vermeld. Veel mensen visten daardoor achter het net als zij hun minicontainer te laat tot aan de doorgaande straat hadden gebracht. Terwijl terzelfder tijd personenauto’s en busjes/vrachtauto’s van leveranciers wel de wijken in en uit reden.


Kortom, wij denken dat de vorst te makkelijk als excuus werd gebruikt om bepaalde noodzakelijke dienstverlening te beperken. En daarom hebben wij de daarvoor verantwoordelijke wethouder om een formele reactie gevraagd.