25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Praten met de raad: deze keer Bianca Verschoor (GroenLinks-PvdA)

11 min read
Bianca Verschoor – GroenLinks-PvdA

Waar is bij GL het pacifisme van de PSP bij de fusie gebleven? Daar kwam de onvergetelijke Jan de Leeuw van Weenen vandaan...
Dit kenmerkt GroenLinks en ook waarom ik me hierin thuis voel. Samenwerken en elkaar versterken zit bij GroenLinks diep geworteld dit zie je in alles terug. GroenLinks kijkt met een realistische en open blik naar de wereld en de toekomst in plaats van verkokerd en hangend naar het verleden. Problemen worden genoemd waarna er pragmatisch naar oplossingen wordt gezocht. Rekening houdend met de toekomstige generaties. GroenLinks heeftvertrouwen in mensen, omarmen innovatie en is progressief. GroenLinks geloofd in een wereldwaarin iedereen gelijk is, er armoede wordt erkend en bij de bron wordt bestreden eniedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. GroenLinks staat voor vrijheid en gelijkheid, dat je mag zeggen wat je vind en mag zijn wie je wil zijn zodat iedereen zich kan ontwikkelen zonder je zorgen te maken over je bestaansrecht. Mensenrechten en kinderrechten worden beschermt. Dierenwelzijn, natuur, klimaat, veiligheid en milieu zijn geen los staande objecten maar geïntegreerd in beleid. Ondanks dat we nu samen zijn of wellicht landelijk samen gaanmet de PvdA ben en blijf ik daarom nu nog steeds een Groenlinkser. Net als de oudere generatie die, van verschillende partijen kwamen en zich daarmee verbonden bleven voelden.

Heb je een persoonlijk standpunt dat je graag vewezenlijkt zou zien?
Alles gaat traag, bewoners, natuur, dierenwelzijn het lijkt, ten op zichtte van bedrijven, al jaren ondergeschikt. Ik zou graag deze balans meer in evenwicht willen brengen en graag zien dat het welzijn van alle bewoners en de natuur voorop komt te staan. Geef sneller duidelijkheid. Nee is ook een antwoord, durf dit ook te zeggen. Ik zou graag ziendat bewoners zelf meer vrijheid en meer kansen krijgen, op gebied van wonen en de eigen leefomgeving om van Voorne aan Zee een gemeente te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is. Er kan ook daadkracht en zorgvuldigheid getoond worden zonder dat hier maanden of zelfs jaren overheen gaat. Er hoeft echt niet iedere keer een nieuw duur
onderzoeksbureau ingevlogen te worden. Participatie is daarnaast ook geen vinkje wat nodig is om eigen plannen door te drukken. Maareen middel met handvatten om een stevige gemeenschap op te bouwen die trots is op de gemeente waarin hij of zij woont. Een goed participatie beleid is een beleid waarin de vraag ende wijze van participeren vooraf goed duidelijk is van ieder project. Daarom verdiend ieder
project, in mijn ogen, een eigen benadering van participeren. Hier wil ik me de komende tijd voor in zetten.

In de provincies zoekt BBB in sommige aansluiting met de PvdA – in andere met de VVD – niet met GL . Maar bij jullie is toch ook ruimte in standpunten?
Zeker en gelukkig zien in diverse provincies de informateurs dit ook. In veel provincies zit GroenLinks en PvdA samen met BBB en VVD aan tafel. Wij liggen ook helemaal niet er zo ver vanaf als iedereen wellicht denkt. GroenLinks en PvdA willen allebei dat boeren het werkelijke geld krijgen voor hun goederen, ze willen dat er nu eindelijk eens duidelijkheid komt en dat het stikstof probleem wat al sinds 1990 bestaat wordt aangepakt. Het liefst zondergedwongen uitkoop maar door natuurinclusief boeren, kleinschaliger en meer ruimte voor dier en natuur. Maar bovenal moet de besluiteloosheid en het steeds afschuiven van een probleem naar de toekomst stoppen. Groenlinks zegt al jaren dat de stikstof problemen niet alleen afgewenteld mag worden op de boeren en de industrie ook haar aandeel hoort te nemen. Het is niet een probleem van één sector en alleen van Nederland maar raakt ons allemaal en de hele wereld. Vandaar ook jaarlijks een werkbare tegenbegroting. Waarbij alleen de 1% aller rijksten er iets op achteruit gaan en verder gaat iedereen er opvooruit door dingen anders te belasten en anders te belonen. De provincie gaat natuurlijk ook over wonen, over bereikbaarheid, openbaar vervoer en de natuur. Zover ik de ontwikkeling van andere provincies en Zuid-Holland heb gezien, ziet informateur dhr Teven in het geval van Zuid-Holland en partij BBB ook dat GroenLinks en PvdA
niet tegen de boeren zijn. Maar juist een goede esprekspartner met een visie en gedegen plannen die niet lijnrecht er tegenover hn staat maar de verbinding zoekt, meedenkt en kansen bied.En ja als dat betekend dat vlees duurder wordt, is dat zo maar denk dat dat ook eerlijker is. Veel mensen steunen terecht onze boeren dit doet GroenLinks al jaren. Het is toch van de zotten dat een boer ipv 100 koeien er 120 moet houden omdat het anders niet rendabel is? Dit systeem moet losgelaten worden zodat een boer met een kleinere vee stapel goed kan rondkomen. GroenLinks kijkt niet alleen naar de vee boeren maar ook naar debiologischelandbouw waar het van essentieel belang is dat de biodiversiteit op peil blijft omonze voedselzekerheid op peil te houden. Natuur heeft hier een essentiële rol in. Het moetleefbaar en betaalbaarder worden om een gezonde keuze te maken.

Het plan Veerhaven biedt geen sociale huurwoningen of zelfs goedkopere
koopwoningen. Maakt dat het een slecht plan?
Ja. Al is het nu bijna allemaal bewoont en ontzettend opgeknapt. Het voldoet niet aan de grote behoefte van betaalbare woningen voor onze jongeren en de middeninkomens. Waarom een groot penthouse terwijl daar ook 6 tot 8 jongeren hadden kunnen wonen? 20% sociale huurwoningen is nergens gehaald en keer op keer kregen wij te horen het is niet rendabel voor de project ontwikkelaar. We compenseren de volgende keer. Als in het verleden de 20% niet wordt gehaald zie ik niet waarom 30% ineens wel zou kunnen. Ik ben dan ook bang dat dit wordt opgelost met de koop van de vestia woningen in Brielle door het woonbedrijf, wat Voorne aan zee heeft geërfd van Westvoorne.

Wat vind jij van de gemeentelijke aanpak van de vele landelijke crisissen en hoe daar gemeentelijk op geacteerd is? Zoals de jeugdzorg, de vluchtelingen, stikstof en wooncrisis?
Hier is slecht en veel te weinig op geacteerd. Daar waar landelijk werd gezegd dat gemeentes eigen beleid naar behoefte konden maken liet Hellevoetsluis dit liggen tot het hoogst nodige. Met hetzelfde motto als het landelijke beleid laat de markt en samenleving het zelf maar oplossen. Met allerlei bedrijfjes, onderzoeksbureautjes, maar ook een voedselbank,mantelzorger, en vele vrijwilligers tot gevolg. Ervan uitgaande dat de gaten die ontstaan toch wel opgevuld worden. En natuurlijk zijn hierdoor hele mooie dingen ontstaan die zeer waardevol zijn. Dit zegt heel veel over de mensen die dit in hun vrije tijd doen maar ook over een overheid die zijn ogen sluit voor problemen. Een overheid moet er voor alle bewoners zijn en niet wegkijken en hopen dat alles voor ze opgelost wordt. Daarnaast is er veel te weinig controle op graaiers, misstanden en malafide BV-tjes die over de rug van mensen zich verrijken. Landelijk crisissen zijn door slechte sturing hierdoor versterkt in Hellevoetsluis. Neem jeugdzorg en de belasting, eerst ga je stigmatiseren en dan ga je verbaast opkijken dat er zoveel gedupeerden zijn. Als gemeente ga je daar in mee en als blijkt dat het misgaatvervolgens niet actief sturen door onterechte schulden af te lossen, zodat niet bewoners maargemeentes het gevecht met de landelijke overheid en belastingdienst aan gaan, nee je laatmensen zwemmen in dit onrecht.Kijk naar de vluchtelingen crises, eerst sluit je overal de AZC’s en dan ga verbaast opkijkenwanneer ter Apel overstroomt. En wil Hellevoetsluis ineens geen vluchtelingen meer. Terwijl oen er één was, het voor veel bewoners het een zege was. Er was regie, werkgelegenheid enacceptatie van verschillende culturen.Dan het klimaat, eerst lach je 20 jaar zonne-, wind en waterenergie weg en nu moet ineens iedereen een windmolen in zijn achtertuin accepteren en wordt er beweerd dat dit door GroenLinksPvdA komt. Te gek voor woorden. 30 jaar geeft GroenLinks al aan doe iets aan die de fossiele brandstof zorg dat je onafhankelijk kan zijn. Zorg lokaal voor een goed energiebeleid, zorg voor draagvlak door een goed participatie beleid. Neem zelf initiatief hierin en versterk en faciliteer de lokalemarkt. Kijk hierbij niet alleen naar windmolens. Kijk naar zon op daken, innovatie en moedig dit aan in Hellevoetsluis. Kijk naar mogelijkheden van eenblauwe energie centrale, kijk naar restwarmte. Kijk naar lokale energiecollectieven die opgericht kunnen worden, moedig dit aan en faciliteer dit. Zorg voor een stevig milieu-klimaatbewust groen platform zodat hier lokaal werkgelegenheid uit voort komt. Hier is erbewust allemaal niet hard genoeg op ingezet. Hier en daar zie je langzaam nu gelukkig wel beweging ontstaan maar we lopen nu in mijn ogen vaak achter feiten aan.Stikstof is hier nog zo’n voorbeeld van, hier word al 30 jaar ontwijkend op geregeerd , maatregelen uitgesteld, normen verlaagd en boeren misleid en Schiphol maar uitbreiden. En ook Hellevoetsluis deed lekker mee aan het stapelen van stikstof op onze natuur gebieden het mocht dus deden we het. Terwijl dit in onze ogen zichtbaar niet meer kon. Je mag als gemeente echt andere keuzes maken, wij zijn immers het laatste vangnet.En ja ook de wooncrises is een crisis die door toedoen van verkeerde lokale keuzes isversterkt. En nu door sommige partijen op Statushouders wordt afgewenteld. Wat helemaal te belachelijk voor woorden is. Maar lekker makkelijk, ‘stigmatiseren, framen en anderen de schuld geven’. Zelfs als we geen enkele Statushouder zouden vestigen, en de boete hiervoor betalen, los je het huizentekort niet op en worden wachtlijsten niet kleiner. De wooncrises is niet ontstaan door vluchtelingen. Maar door slecht woonbeleid. Wie verzint het om alle verzorgingshuizen te sluiten en vervolgens niet lokaal na te gaan denken over de gevolgen. Door niet te bouwen voor jongeren, het midden segment en ouderen met een kleine beurs? Samen met mijn collega heb we het college zo vaak hiervoor gewaarschuwd. De afgelopen jaren zijn er in Hellevoetsluis bewust andere keuzes gemaakt door IBH, CDA en VVD en de gevolgen versterkt. Ik hoop dat dit in Voorne aan zee anders gaat worden en zal me hiervoor blijven inzetten.

Er is jou een wethouderspost aangeboden – dan was het college kleiner geweest en
had GL direct invloed gehad op het beleid. Waarom dan niet gedaan?

Kleiner was het daardoor niet geworden. 7 wethouders is volgens mij een heel verstandige keus. Een fusie klinkt gemakkelijk maar is dat niet. Het betekend veel onbekende dossiers en veel onzekerheid zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Drie totaal verschillende culturen met andere vergadermethodes en afstemmingmethodes die ineens samen moeten werken.Het betekend vooral in het begin over schaduwen heen springen, van elkaar willen leren en

andermans belangen erkennen en steunen. Ik was van mening dat, om Voorne aan Zee sterk van start te laten gaan juist ervaring en kennis die er bij diverse wethouders aanwezig was een zeer belangrijke bijdrage hieraan kon leveren. Maar heb ook aangegeven dat met de juiste begeleiding ik een wethouderschap zeker zal accepteren. Maar tijdens het tweede gesprek was duidelijk dat de IBV en VVD eenuiterst rechts college wilden en dat is gerealiseerd. We werken nu op een andere manier goed samen, waarbij we tijdens het debat flink van mening kunnen verschelen op inhoud maar daarna samen het glas heffen.

Jouw standpunt over de bestemming van de Kerk in Nieuw Helvoet (Cornelius)
Persoonlijk jammer, het is de kerk waar mijn man gedoopt is, wij hadden er een persoonlijke band mee en hadden het graag anders gezien. Aan de andere kant, de Kerk stond al enige tijdte koop en is verkocht aan een project ontwikkelaar die er zoals de geruchten nu gaan woonhuizen in wil maken. En ondanks dat het jammer is dat de kerk zijn maatschappelijkefunctie verliest is het mooi dat de kerk behouden blijft en in de toekomst goed onderhouden wordt. Dit kan wellicht met meerdere gebouwen waaronder bijvoorbeeld het stadskantoor in Brielle. We komen voor alle doelgroepen huizen tekort in het bijzonder voor starters en het middensegment en ik ben dan ook benieuwd wat het gaat worden. GroenLinks heeft nog gevraagd of alle maatschappelijke organisaties een andere locatie krijgen hierop is toegezegd dat er voor iedereen een goed onderkomen is gezocht en ik vertrouw erop dat dit is gebeurd.

Er wordt nu toch weer gemaaid op de wallen ondanks andere beloftes – gaat GL daar iets aan doen
Het zo dat dit keer niet alles in een keer is gemaaid op de wallen ze hebben een strook gedaan langs de paden en de bankjes. Hierdoor is veel blijven staan en ziet het er niet onaardig uit. Ik zie dat de gemeente echt zijn best doet, natuurlijk kunnen dingen altijd beter en dat zullen we ook blijven aangeven maar ik zie verbetering. De gemeente is bij- en diervriendelijk en begint steeds beter te begrijpen wat dat dit betekend. Maaien is iets wat ze in mijn ogen minder zouden moeten doen. Ook zou er veel vaker ecologisch groenbeheer kunnen plaats vinden. Het kost minder en als je vriendelijk tegen de wilde bijen of vogels wil zijn is ecologisch beheer een logische oplossing. Daarnaast wil je meer diversiteit in beplanting en insecten en een goede water opname, waarbij je altijd rekening houd met de verkeersveiligheid.Ik hoop dat ze niet weer een slag veld van het het land van Paling en sloot kanten gaan maken door dit overal roekeloos helemaal te maaien. Zodat niet weer alle bloemen, insectenlarven, de eieren van veldvogels en egels weg of dood zijn. En jonge eendjes, meerkoeten, en pulletjes gestrest het water in worden gejaagd en hierdoor verloren zijn.

Niet iedereen in de PvdA staat achter de fusie met GL – Is dat bij GL ook het geval of is voor jou de partij GL’PvdA een blijvertje?

Net als bij de fusie van Voorne aan zee is er voor en tegenstand. Maar terwijl je rechts steeds meer ziet versplinteren in allerlei partijtjes ben ik er trots op dat bij GroenLinks en de PvdA juist de verbinding wordt gezocht. In Hellevoetsluis was de laatste jaren de samenwerking heel goed en zoals het er nu uitziet blijft dat ook zo. We vullen elkaar goed aan.

De invloed van Hellevoetsluis in de gemeenteraad is betrekkelijk gering, Jammer?
Feit is inderdaad dat als men naar de raad kijkt het aantal Hellevoetse vertegenwoordigers in verhouding laag is, maar denk dat dit geen probleem hoeft te zijn. De wereld van Voorne aan zee is niet zo heel groot. Ik vertegenwoordig nu Voorne aan Zee en daarin zijn alle kernen even belangrijk voor mij. Waarbij het belangrijk is dat iedere kern zich gehoord voelt en zichtbaar is. En zoveel mogelijkde eigen indentiteit kan behouden. GroenLinks-PvdA vind het daarom belangrijk dat er met spoed een stevig wijk en kernen beleid komt en wijkraden die er zijn goed gefaciliteerd worden. Wel vind ik de samenstelling van het college bijzonder, met vijf wethouders die binding hebben met Voorne aan Zee , maar ook 2 die geen enkele binding hebben. Dit zie ik als een onnodige zwakte van het college wat overigens niets zegt over hun persoonlijke kwaliteiten.

De armoede stijgt in Nederland en ook op Voorne -Wat voor maatregelen ziet GL?
Zoveel. En die zullen wij de komende jaren dan ook zeker presenteren. Een daarvan is de Rotterdam-pas maar ook vrij openbaar vervoer net als in Goedereede en Nissewaard waar dit al mogelijk wordt gemaakt.

Volgende keer is Daan van Orselen aan de beurt heb jij nog een vraag voor hem?
​Ja zeker. Waar ik heel benieuwd naar ben is. “Hoe gaat hij en het hele college, die allen tegen windmolens zijn, de windmolens tegen houden? Tijdens de campagne was al bekend dat, als de gemeente ze niet plaatst het provinciaal wordt gedaan. Het argument ‘ we willen zelf regie houden is zoals groenlinkspvda toen aangaf, allang achterhaald.’ Is hier sprake van kiezersbedrog of zijn er echt acties omze tegen te houden?”

Ik zal het hem vragen…