ma. jul 26th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Onderzoek vervuiling sloot Wieldijk

2 min read
Er is door bewoners in Zwartewaal vervuiling geconstateerd in de sloot naast de Wieldijk.
Daarop zijn direct de verantwoordelijke instanties benaderd. De gemeente wil absoluut
geen risico’s nemen met de volksgezondheid en veiligheid in de omgeving van de Plas
van Heenvliet.

Onderzoek ingesteld
Waterschap Hollandse Delta heeft de sloot langs de Wieldijk gecontroleerd en het
oppervlaktewater is bemonsterd. De eerste analyses gaven aanleiding om opnieuw te
meten. Daaruit blijkt dat het water onder andere een verhoogde concentratie sulfaat
bevat. Het is op dit moment nog onduidelijk waar deze verhoogde concentraties vandaan
komen. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de GGD gevraagd om aan de hand van de
analyseresultaten te bepalen of er een risico is voor de volksgezondheid.

Samenwerking
Daarnaast is er overleg tussen alle direct betrokken partijen: de gemeente, DCMR, het
waterschap en de Combinatie Plas van Heenvliet. Samen onderzoeken we de oorzaak van
de vervuiling en werken we aan een oplossing. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de
mogelijke oorzaak van de verhoogde waarden. Een van de opties die wordt onderzocht is
of er sprake is van afwatering en uittredend water vanuit (de bodem onder) de Thermisch
Gereinigde Grond (TGG). In dat geval kan het afdekken van de TGG tot een vermindering
van de vervuiling leiden. Het waterschap en de Combinatie zijn leidend in dit onderzoek
als verantwoordelijke partijen.
Zodra er meer duidelijk is over de oorzaak en de verdere stappen of maatregelen die in
het kader van de volksgezondheid en veiligheid (moeten) worden genomen, worden de
inwoners van Zwartewaal direct en actief geïnformeerd door de gemeente. En ook op de
website van de gemeente wordt de laatste stand van zaken actief gedeeld.

Afpompen water uit de sloot
Direct nadat de vervuiling is vastgesteld, heeft het waterschap alle benodigde
maatregelen genomen om verdere verspreiding ervan zoveel mogelijk te voorkomen. Ze
hebben daartoe het vaste gemaal, dat water vanuit de sloot naar de Plas van Heenvliet
pompt, uitgeschakeld. Ook hebben ze in de sloot een dam aangebracht, zodat het
vervuilde water op één plek bleef. Het vervuilde water is tijdelijk afgevoerd per
tankwagen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Inmiddels heeft het waterschap beter inzicht in de situatie en is geconstateerd dat de
waardes in de hele sloot verhoogd zijn. Daarom is de dam weer verwijderd. Het vaste
gemaal blijft wel uit staan, zodat het slootwater niet in de Plas van Heenvliet komt. In
plaats daarvan wordt er – als het water in de sloot te hoog komt te staan- met een
noodpomp water uit de dijksloot naar het Kanaal door Voorne gepompt. Er is voor deze
oplossing gekozen, omdat het nabijgelegen Voedingskanaal gebruikt wordt om
landbouwgronden te beregenen.