24 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Deugdelijke besluitvorming windturbines Haringvliet?

2 min read

De afgelopen weken is er met name bij de omwonenden de nodige onrust ontstaan over de plaatsing van een tweetal megawindturbines langs de Haringvlietdam. Terwijl de plannen al lang in voorbereiding waren, en in 2019 leidden tot een bestuursovereenkomst van de gemeente met de provincie, bleek begin dit jaar dat de voorgenomen turbines aanmerkelijk hoger zouden worden dan eerst gedacht.


Tegelijk bleek dat de normale planologische procedures werden vervangen door een zogenaamde gemeentelijke coördinatieregeling, waardoor het proces van vergunningverlening eenvoudiger zou zijn. Keerzijde van deze procedure is dat de bewoners geen mogelijkheden meer hebben om regulier bezwaar aan te tekenen, behalve door dit in een zwaardere proces voor te leggen aan de Raad van State. Toen bij behandeling van dit voorstel in de raadscommissie WWR op 24 maart bleek dat een aanmerkelijk aantal omwonenden geen uitnodiging hadden gehad voor de bedoelde informatiebijeenkomsten, werden de twijfels over de snelle procedure volgens de gemeentelijke coördinatieregelen steeds groter; dit te meer omdat de wethouder de raad ernstig onder druk zette dat als we nu niet positief zouden besluiten, de provincie wel zou vaststellen welke windturbines waar zouden worden neergezet. Na een ruim jaar van stilte was er nu opeens geen tijd meer voor enige uitstel, voor enige tijd van reflectie.


Gelukkig bleek dat er onjuistheden stonden in het raadsvoorstel dat 8 april behandeld zou worden, de besluitvorming werd verdaagd tot een volgende (extra) raadsvergadering op 28 april. Daarmee ontstond enige ruimte, en dat heeft de Partij van de Arbeid er toe aangezet om toch nog enkele schriftelijke vragen aan het college te stellen: enerzijds in het kader van vergunning en ontheffing van de relevante Wet natuurbescherming, anderzijds met betrekking tot de inbreng van omwonenden bij de inderhaast nog ingelaste informatiebijeenkomst op 24 maart, gelijktijdig met de vergadering van de raadscommissie.

(Persbericht PvdA)