2 juni 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

De Overbodigen…

3 min read

Door Vincent Vuurtoren

De laatste zelfstandige begrotingen zijn aangenomen op Voorne. Nu is het dus de bedoeling dat de hoofden naar elkaar toe buigen en er een werkbare gemeente Voorne ontstaat Nog niet zo eenvoudig want al lijken Hellevoetsluis en Brielle het gezamenlijke belang goed te begrijpen, tussen Hellevoetsluis en Westvoorne is de liefde wat bekoeld. Milène schreef naar Westvoornse gemeenteraad, dat het door nu al vastleggen van grote bedragen (miljoenen voor sociale woningbouw) het totale financiële plaatje voor de fusie in gevaar komt. In Westvoorne reageerde men furieus: ‘Ze willen ons geld afnemen’ was nog één van de minst harde reacties. Het geld komt uiteraard uit de miljoenen van de verkoop van de Eneco aandelen. Hellevoetsluis gebruikte daar vorig jaar ook al miljoenen van om de begroting sluitend te krijgen.

Grappig is wel dat de beide lokale partijen uit de gemeenten duidelijk van mening  verschillen. Om straks de grootste partij van Voorne te worden , moet dat even gladgestreken worden. Ook moeten er raadsleden, wethouders en burgemeesters verdwijnen. Alle drie de burgemeesters verdwijnen per 1 januari 2023 en dat geldt ook voor een vijftal wethouders.  De raadsleden krijgen niets, maar voor de rest ligt het anders: Op dit moment zijn er 3 burgemeesters en 11 wethouders actief (3 in Brielle, 4 in Westvoorne en 4 in Hellevoetsluis). Zij hebben na hun streden recht op een Appa-uitkering, beter bekend als wachtgeld. Deze regeling bepaalt dat de betrokkenen met ingang van de dag van aftreden, mits zij nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, recht op wachtgeld wordt verleend.  Als de politieke ambtsdrager op het moment van ontslag de algemeen vastgesteld pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt hij geen wachtgeld maar direct pensioen.

Burgemeesters worden van rechtswege ontslagen met ingang van de dag van herindeling. Voor burgemeesters die worden geconfronteerd met ontslag ala gevolg van herindeling van hun gemeente, is door het ministerie van BZK een sociaal beleidskader vastgesteld. Burgemeesters vallen (ook) onder de Appa in geval van aftreden vòòr de pensioengerechtigde leeftijd. De Appa regelt de uitkering. Het pensioen van burgemeesters is ondergebracht bij het ABP.

Evenals bij een WW-uitkering heeft een politieke ambtsdrager die wachtgeld ontvangt een sollicitatieplicht. Het wachtgeld wordt verrekend met nieuwe inkomsten. Wie dit wrang vindt in vergelijking met al die anderen die door de corona hun baan hebben verleren, of weggestuurd zijn na een nul-uren contract heeft gelijk. Het is overigens mogelijk dat burgemeesters en wethouders het wachtgeld niet nodig te hebben, mogen afzien van wachtgeld .

In relatie tot de laatstgenoemde opmerking over dat het een beetje wrang is voor mensen die door corona ontslagen zijn, is het mogelijk dat politieke ambtsdragers afzien van wachtgeld. Omdat niemand gedwongen kan worden af te zien van een wettelijk recht, zal te allen tijde sprake moeten zijn van een vrijwillig afzien van wachtgeld. Een genomen beslissing af te zien van wachtgeld is niet herroepbaar.

De nieuwe burgemeester en de 6 nieuwe wethouders krijgen – evenals de nieuwe gemeenteraadsleden wel een behoorlijk hoger salaris/vergoeding. De politiek in Nederlands zorgt prima voor zichzelf – Of de bestuurders met wachtgeld ook elke maand met bankafschriften, sollicitatiebrieven en een opgave van andere verdiensten op moeten draven, daar twijfel ik aan..

Vincent