vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

1 januari 2023: een nieuwe gemeenteraad voor Voorne (4)

5 min read

Wim Smit

Fractievoorzitter – raadslid met 11 jaar raadservaring.
Wil graag met anderen zorgen voor een goede leefomgeving voor iedere inwoner.
Houdt van openheid en positief denken en gesprekken met inwoners vormen een belangrijke informatiebron om besluiten te kunnen nemen.

Gemeenteraadslid in Brielle
Oud-Directeur project medewerker bij Primo vpr
Heeft gewerkt als directeur bij obs de Tweemaster
Heeft gewerkt als Project medewerker bij obs Meester Eeuwout
Heeft gewerkt als Project medewerker nu gepensioneerd bij Stichting Samenwerkingsscholen VPR
Heeft gewerkt als directeur basisschool bij Primo vpr
Studeerde aan Rijks Pedagogische Academie Middelburg


D66 Brielle veranderde in ONS Brielle – In Brielle kan dus niet op d66 gestemd worden.
Als D66 Voorne meedoet aan de verkiezingen kan er vanuit Brielle op deze partij gestemd worden, zoals op elke partij
die meedoet aan deze verkiezingen . Er wordt voor een gehele nieuwe gemeente gestemd


Kwamen er reacties uit de twee andere gemeenten?
Het uitstappen kon voor de bestuursleden en fracties in HV en WV

niet als verrassing komen omdat al meer dan een jaar wij hen hebben
verteld dat wij die afweging aan het maken waren.
Voor de andere leden kan dit zeker wel verrassend geweest zijn
Toch hebben wij maar enkele reacties gehad die afwijzend waren.
 Er zijn ook veel Briellenaren die ons veel succes hebben gewenst.
Uit de andere gemeenten kwamen geen reacties,(behalve bestuursleden)
maar dat komt ook omdat D66 een zeer kleine club is op Voorne met relatief weinig  leden.


Is er een kans dat ONS Brielle zich aansluit bij de andere lokale partijen?
Wij gaan ons zeker niet aansluiten bij de pogingen van IBH uit
Hellevoetsluis een grote lokale partij te gaan vormen. Ten
eerste merk je dat wij in Brielle een hele andere insteek
hebben als IBGB (we zijn volksvertegenwoordigers en
komen op voor de opvattingen en willen dat inwoners
gehoord worden), ten tweede IBH bedrijft veel meer machtspolitiek
​vanuit de stelling wij zijn de grootste, ten derde we zien van
dichtbij dat IBGB meer en meer een filiaal van IBH is (Rien Kap
is ook voorzitter van IBGB). Dat eigen geluid, horende
van inwoners willen wij voortzetten. We oriënteren ons op een
eigen positie voor Brielle in de toekomst, we gaan in gesprek
met anderen in de regio om te kijken of we een bredere stapmoeten zetten,
maar zullen onze afkomst niet verloochenen
en verwachten dat ook niet van anderen .


Je komt uit het onderwijs… Heeft ONS speciale wensen voor het onderwijs in Voorne aan Zee ?
Het onderwijsaanbod op Voorne is zeer divers en dat moet zo blijven.
Elk kind moet zover dat mogelijk is onderwijs krijgen
in de regio Voorne-Putten om het geheel bereikbaar te houden.
Als gemeente moet je het kwaliteitsaanbod van 2 18 jarigen waar nodig ondersteunen
en waar nodig initiëren en als het organisaties niet lukt coördineren.
De gemeente heeft een belangrijke rol , maar is geen schoolbestuur. Het
kan organisaties zeker faciliteren waar nodig.
Het speciaal en het speciaal voortgezet onderwijs mag meer de aandacht krijgen dan tot nu toe.


Voorne aan Zee ? Welke lokale partij zou de lijsttrekker voor Lokaal Voorne moeten leveren?
Ten eerste gaan we er niet over (want hier sluiten we dus niet bij aan )

en ten tweede in het algemeen moet je een lijstrekker hebben met bepaalde kwaliteiten, inzicht,
communicatief sterk, inlevend, ervaring en gewend om democratisch leiding te geven


Past ONS Brielle wel in de gedachte van één gemeente?
Ons Brielle ziet ook in dat Brielle als zelfstandige gemeente
niet meer verder kon blijven bestaan, al blijft dat jammer.
Maar ook de anderen Hellevoetsluis en Westvoorne kunnen
dat niet. Dan ga je met elkaar verder en daar wil ONS Brielle
een steentje aan bijdragen en doet dat ook in de overleggen
die er zijn (bijv gemeenteraad Brielle vertegenwoordigen inde fusiecommissie).
Wij willen er voor zorgen dat in aldie gemeenschappelijke afspraken
het geluid van Brielle niet ondergesneeuwd gaat worden door een grijze meerderheid.
Ook in een nieuwe gemeente willen we dat de geluiden uit de
erfgoed hoek en kunstencultuur hoek, uit de wijken in Brielle,
maar ook uit Zwartewaal en Vierpolders gehoord blijven
worden. Verder blijven we zeer alert op de communicatie en
de participatie bij tal van projecten (en dat geldt niet alleen voor Brielle)


Er komen zes wethouders Hoe zie je die verdeling? Elke gemeente twee wethouders of een verdeling naar inwonertal?
Deze vraag is zo niet te beantwoorden. Er moeten goede mannen en vrouwen in het college komen die kwalitatief
goed zijn op hun vakgebied. Hoeveel??? Het gaat om evenwichtige portefeuille verdelingen en verder kun je ook
overgaan tot kernwethouders ; dat betekent dat een wethouder een kern in zijn / haar portefeuille heeft die extra
belangstelling heeft voor de kern (leefbaarheid)


Sociale huurwoningen zijn er ook met een prijs van boven de 700 euro. Kopen is veel goedkoper, maar een hypotheek krijgen een stuk moeilijker. Oplossingen?
Zolang we maar doorgaan met het idee bouwen, bouwen, bouwen
en voor de rest de markt het werk laten doen ,dan  weten we: dat zal het probleem niet oplossen.


Kan een maatregel naar verplichte zelfbewoning verhuur aan een meerdere huurders tegelijk tegengaan?
De centrale overheid zal nu zeer moeten gaan optreden; door bijvoorbeeld verplichte zelfbewoning in te stellen , woningcorporaties
meer gaan steunen (verhuurdersheffing terug geven met gelijk de verplichting bouwen), investeringsmaatschappijen
aan banden leggen (veel meer voorwaarden stellen) en gemeente harde voorwaarden aan projectontwikkelaars laten stellen
en wellicht zelf weer gaan bouwen (Woningbedrijf Westvoorne omarmen) , controle op arbeidsmigranten, huisvesting opvoeren
en huisvesting van arbeidsmigranten bij
bedrijven beperkt mogelijk maken


Wat is jullie belangrijkste doel voor na 1-1-2023?
Het belangrijkst is wat we nu ook trachten te doen:

volksvertegenwoordiger zijn voor alle inwoners: opkomen
voor de belangen, toezien op een goede participatie, een betere communicatie ,
heldere besluitvormingsprocessen en vooral ook naast de inwoners gaan staan
als deze een probleem ervaren met de gemeente of met welke organisatie
dan ook . Verder de leefbaarheid op Voorne voor alle inwoners hoog houden.


Als Brielle niet aan een zeeverbinding had gelegen waren de Watergeuzen niet gekomen – Toch Brielle aan Zee?
Brielle blijft hoe dan ook Libertatis Primitae


Tekst en fotobewerking: Leo Blok, Voornepost